مشخصات امام جمعه
محمدصادق طالبی
محمدصادق طالبی
اقليد
عکسهای ارسالی مربوط به یادواره چهارصد و چهل شهید و سرداران میباشد که در روز 24 یازده 97 با هماهنگی اینجانب ؛ سپاه؛بنیاد شهید و دیگر نهادهای مربوطه منعقد گردید در ضمن حدود 60 عکس در خصوص دهه فجر و دیگر فعالیت های انجام شده قبل اغز دهه فجر مربوط به سال 97 ارسال گردیده است