حضور امام جمعه محترم در حلقه صالحین روستای الله مرادخانی
1395/11/30
حضور امام جمعه محترم در حلقه صالحین روستای الله مرادخانی
پرسش و پاسخ با جوانان درحلقه صالحین درباره ی مسائل سیاسی و اعتقادی