جمعه 1396/12/4 - 56 : 1
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/18
ارتباط با امام جمعه