پنج شنبه 1396/9/23 - 40 : 5
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/7/16
ارتباط با امام جمعه