سه شنبه 1396/8/30 - 45 : 20
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1396/1/4
ارتباط با امام جمعه