جمعه 1396/12/4 - 11 : 2
مشخصات امام جمعه
خیرا... رمضانی
خیرا... رمضانی
ائمه جمعه سابق
خطبه ها
بيانات در خطبه هاي نماز جمعه مورخ 1395/8/7
ارتباط با امام جمعه